Japanese DS games

Wednesday, December 12, 2007

Screen Shots of Maru Kaite DonDon Oboeru: Kyoui no Tsugawa Shiki Kanji Kioku Jutsu - Kiso Gakushuu Hen

Here a bunch of screen shots that will get you familiar with the interface of this kanji learning game!

Maru Kaite DonDon Oboeru: Kyoui no Tsugawa Shiki Kanji Kioku Jutsu - Kiso Gakushuu Hen
Maru Kaite DonDon Oboeru: Kyoui no Tsugawa Shiki Kanji Kioku Jutsu - Kiso Gakushuu Hen
Maru Kaite DonDon Oboeru: Kyoui no Tsugawa Shiki Kanji Kioku Jutsu - Kiso Gakushuu Hen
Maru Kaite DonDon Oboeru: Kyoui no Tsugawa Shiki Kanji Kioku Jutsu - Kiso Gakushuu Hen
Maru Kaite DonDon Oboeru: Kyoui no Tsugawa Shiki Kanji Kioku Jutsu - Kiso Gakushuu Hen
Maru Kaite DonDon Oboeru: Kyoui no Tsugawa Shiki Kanji Kioku Jutsu - Kiso Gakushuu Hen

No comments: